วิพัทนะพร ศิรดา. 2020. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2 (1). Khonkaen, Thailand:59-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245225.