ปิยวัชร์เวลา ธัญรัศม์. 2020. “การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บร่วมกับมีภาวะเลือดออก เหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2 (1). Khonkaen, Thailand:125-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245229.