งามดี ผ่องศรี. 2020. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง : กรณีศึกษา”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2 (2). Khonkaen, Thailand:265-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/246789.