ดีพลกรัง นิลุบล. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมภาครัฐของผู้สูงอายุในเขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3 (1). Khonkaen, Thailand:1-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247646.