นันทะเสนา กุลวดี. 2021. “ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3 (1). Khonkaen, Thailand:21-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247784.