รุ่งเรือง พุธิตา, สุกใส ธัญวรัตน์, จินวงษ์โป๊ อานนท์, ประสมรักษ์ ประเสริฐ, โพธิ์สุข อิสระพงศ์, และ พันธุมาศ สุภาวดี. 2020. “การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2 (2). Khonkaen, Thailand:187-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/248501.