พิชิตสุริยา สราวุธ. 2021. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole Dose และ Split Dose Regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3 (1). Khonkaen, Thailand:71-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/250877.