มันตาพันธ์ สรายุ. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3 (1). Khonkaen, Thailand:87-102. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/251256.