ประสารศิวมัย วทัญญู. 2022. “ผลการผ่าตัดรักษาทางเดินท่อน้ำตาอุดตันและลักษณะปัจจัย ที่ทำให้เกิดการอุดตันซ้ำภายหลังการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน ด้วยวิธีการผ่าตัดภายนอก ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4 (1). Khonkaen, Thailand:53-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/257595.