ภูหงษ์ทอง มิ่งขวัญ. 2022. “Editorial Note”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4 (1). Khonkaen, Thailand. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/258404.