นาถประนิล วัทธิกร. 2023. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4 (2). Khonkaen, Thailand:177. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/259672.