นามประเสริฐ ศิริมา, เร่งมานะวงษ์ อดิเรก, และ ภูหงษ์ทอง มิ่งขวัญ. 2023. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 5 (1). Khonkaen, Thailand:61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/261569.