บุบผาทาเต อุดม, เชื้อลิ้นฟ้า สงัด, และ จิตรากุล รัชนีวิภา. 2023. “การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565:”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 5 (1). Khonkaen, Thailand:199. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/263566.