รุจิจนากุล วีรวรรณ, นกศักดา ชัญญรัชต์, และ ภู่คำมี พันธิตรา. 2023. “การพัฒนาสถานประกอบการปลาส้มต้นแบบให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GMP โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 5 (1). Khonkaen, Thailand:151. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/263592.