[1]
ชัยญวน บ., “การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 55–69, ธ.ค. 2019.