[1]
ชาญประเสริฐ ค., “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมค่าดัชนีมวลกาย และรอบเอวบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 133–146, ธ.ค. 2019.