[1]
วิพัทนะพร ศ., “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”, JKKPHO, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 59–76, มิ.ย. 2020.