[1]
ดีพลกรัง น., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมภาครัฐของผู้สูงอายุในเขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–20, เม.ย. 2021.