[1]
นันทะเสนา ก., “ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 21–38, พ.ค. 2021.