[1]
รุ่งเรือง พ., สุกใส ธ., จินวงษ์โป๊ อ. ., ประสมรักษ์ ป., โพธิ์สุข อ., และ พันธุมาศ ส., “การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว”, JKKPHO, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 187–198, ธ.ค. 2020.