[1]
พิชิตสุริยา ส., “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole dose และ Split dose regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่”, JKKPHO, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 71–86, มิ.ย. 2021.