[1]
มันตาพันธ์ ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 87–102, มิ.ย. 2021.