[1]
ภูหงษ์ทอง ม., “Editorial Note”, JKKPHO, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.