[1]
suttee phonruksa, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และแรงสนับสนุนทางสังคม กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น”, JKKPHO, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 35–52, มิ.ย. 2022.