[1]
ภูหงษ์ทอง ม., “Editorial Note”, JKKPHO, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.