[1]
นาถประนิล ว., “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”, JKKPHO, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 177, ม.ค. 2023.