[1]
นามประเสริฐ ศ., เร่งมานะวงษ์ อ., และ ภูหงษ์ทอง ม., “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”, JKKPHO, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 61, ก.ค. 2023.