[1]
บุบผาทาเต อ. ., เชื้อลิ้นฟ้า ส., และ จิตรากุล ร., “การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565: ”, JKKPHO, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 199, ก.ค. 2023.