ตรรกเมธา ฐ. “การศึกษาย้อนหลังภาวะ Phacomorphic และ Phacolytic Glaucoma ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 71-82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245206.