แสงสร้อย ส. “การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตา:กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 197-08, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245217.