วิพัทนะพร ศ. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 59-76, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245225.