ปิยวัชร์เวลา ธ. “การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บร่วมกับมีภาวะเลือดออก เหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 125-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245229.