งามดี ผ. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง : กรณีศึกษา”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 265-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/246789.