ดีพลกรัง น. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมภาครัฐของผู้สูงอายุในเขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 1-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247646.