นันทะเสนา ก. “ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, น. 21-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247784.