รุ่งเรือง พ., สุกใส ธ., จินวงษ์โป๊ อ. ., ประสมรักษ์ ป., โพธิ์สุข อ., และ พันธุมาศ ส. “การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 187-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/248501.