พิชิตสุริยา ส. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole Dose และ Split Dose Regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 71-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/250877.