มันตาพันธ์ ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 87-102, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/251256.