ภูหงษ์ทอง ม. “Editorial Note”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/251823.