อุ่นเจริญ ก., และ ลีลานันทกุล ว. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดตำรับประสะขมิ้นอ้อยและสมุนไพรในตำรับ”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 225, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/259609.