นาถประนิล ว. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 177, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/259672.