นามประเสริฐ ศ., เร่งมานะวงษ์ อ., และ ภูหงษ์ทอง ม. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 61, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/261569.