บุบผาทาเต อ. ., เชื้อลิ้นฟ้า ส., และ จิตรากุล ร. “การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565:”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปี 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 199, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/263566.