[1]
เอกสันติ ธ. และ ยุพา พ. 2018. พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 4, 2 (ธ.ค. 2018), 53–63.