[1]
เจริญสันติสุข น. และ เรืองรัตนตรัย ว. 2019. ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 5, 1 (มิ.ย. 2019), 46–59.