[1]
สุวรรณรัตน์ จ. และ ปัญญาใส ก. 2019. ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 5, 1 (มิ.ย. 2019), 60–71.