[1]
คงฉันท์มิตรกุล ว. และ กาสนิท ค. 2019. สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 5, 2 (ธ.ค. 2019), 53–66.