[1]
ภู่กลาง อ., ทองตื้อ น., จงสมจิตร จ. และ พลยง ฌ.ป. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 5, 2 (ธ.ค. 2019), 108–120.