[1]
ลัดดางาม พ. 2020. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 6, 1 (มิ.ย. 2020), 4–15.