[1]
จี๋มะลิ ป., ปัญญาใสโสภณ ธ. และ ชื่นใจเรือง พ. 2022. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 2 (ก.พ. 2022), 37–49.